Leerlingen / Regels

Algemeen

 • Ons gebouw staat in een woonwijk. Houd dus rekening met de buurtbewoners. We blijven bij school en gaan niet de woonwijk in.
 • De school is niet aansprakelijk bij vermissing, vernieling of diefstal van spullen. Daarom is het verstandig om je spullen te voorzien van naam en een code. Bij diefstal moet je de school waarschuwen en zelf aangifte doen.
 • We eten geen kauwgom op school.
 • Beeld- en geluidsdragers (mobieltjes, mp3- spelers etc.) zijn alleen in de grote pauze in de aula toegestaan.
 • Je luistert goed naar aanwijzingen van de schoolmedewerkers.
 • Wapens zijn verboden (geldt ook voor zakmessen).
 • In de fietsenkelder en in de school hangen op diverse plaatsen camera’s voor de veiligheid en om vernielingen tegen te gaan.
 • De school kan om veiligheidsredenen kluisjes, tassen, USBsticks en dergelijke controleren mits sprake is van een ‘gerichte verdenking’.
 • Leerlingen van de onderbouw blijven gedurende schooltijd op het schoolterrein.

Boeken en tassen

 •  Schoolboeken zijn duur. Ze worden na jou door een andere leerling gebruikt. Daarom moet je ze kaften en vervoeren in een stevige tas (geen linnen of plastic tassen). Bij beschadigingen riskeer je een boete.
 • Zet je tas niet midden in de gang, maar aan de kant.
 • Draag je tas zo dat je geen last van je rug krijgt.

Fietsen en scooters

 • Je stalt je fiets, scooter of bromfiets op de daarvoor bestemde plaats. Brommers en scooters mogen niet in de fietsenkelder.
 • Zorg voor goede sloten en merk je spullen of laat ze graveren.
 • In pauzes en tussenuren verblijf je niet in de fietsenkelder.

Gebruik van ruimtes

 • Alle ruimtes moeten schoon blijven. Daarom heeft iedere klas corvee.
 • Verblijf in de personeelskamer, keuken en conciërgeruimte is zonder toestemming van de betrokken medewerkers niet toegestaan.
 • Ga niet op tafels, vensterbanken, radiatoren, balies etc. zitten, deze zijn hier niet op berekend.

Roken

Het management van de scholen heeft besloten dat vanaf 1 januari 2015 het terrein van Het Westeraam en Lyceum Elst rookvrij zal zijn.

Waarom willen wij een rookvrije school zijn?

Het bevorderen van de gezondheid
Roken is niet gezond. Daar is iedereen het over eens. Roken veroorzaakt op korte termijn klachten als hoesten, kortademigheid, keelpijn. Op langere termijn kunnen longziekten, kanker en hart- en vaatziekten ontstaan. Jongeren denken vaak dat ze makkelijk met roken kunnen stoppen. Ze onderschatten het verslavende effect van nicotine in rookwaren sterk.  Door het instellen van een rookverbod maken we het voor (toekomstige) rokers moeilijker om te roken.

Ontmoediging van het beginnen met roken
50% van de rokers begint met roken op een schoolplein! De school is een van de plaatsen waar jongeren in aanraking kunnen komen met roken. Ze gaan bijvoorbeeld op het schoolplein roken omdat ze bij hun groep willen horen. De meeste rokers rookten hun eerste sigaret tussen hun 12e en 14e jaar. Dit willen we voorkomen want zien roken, doet roken. Roken is niet gezond, maar meeroken ook niet.

Voorkomen van meeroken
Wie zelf niet rookt maar zich bevindt in een ruimte waar wél wordt gerookt, rookt mee. Ook als je buiten staat! Meeroken leidt tot dezelfde rokersziekten. Maar liefst 85% van de rook van iemands sigaret komt in de lucht terecht. Door het rookverbod voorkomen we dat mensen die er een gezonde levensstijl op na houden worden gedupeerd door mensen die wel roken. Het rookverbod voorkomt dus de overlast die de roken van tabak veroorzaakt. Wél zo sociaal.

Enkele praktische zaken:

Hoe zit het buiten de schooltijden?
De school is 24 uur per dag, zeven dagen per week rookvrij. Dat betekent dat ook vóór het  1e uur en na het 9e uur niet gerookt mag worden in en rondom de school. Het gehele schoolterrein is dus altijd een rookvrije zone.

Wat betekent precies rondom de school? Waar mag ik dan wel roken?
Het gebied waarbinnen een rookverbod geldt wordt duidelijk aangegeven middels bebording en strepen op de verharding rond de scholen.  We begrijpen dat we hiermee het probleem verplaatsen naar de stoep en dat we buiten het schoolterrein geen toezicht meer hebben op de leerlingen. We zullen hier alert op zijn en extra surveilleren. We informeren de bewoners van de buurt rond school over ons voornemen. De gebiedsagent, de heer T. Overgoor, is op de hoogte gesteld.

Met de keuze om vanaf 1 januari 2015 een rookvrije school te zijn lopen we vooruit op wat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil gaan doorvoeren: een volledig rookverbod op scholen. Op dit moment is het zo dat dit rookverbod wettelijk al geldt ín de school omdat dit een openbare ruimte is, maar nog niet voor het hele schoolterrein.

Wat gebeurt er als ik toch rook op school of het schoolterrein?
Elk personeelslid van Het Westeraam en Lyceum Elst is eraan gehouden dat hij leerlingen aanspreekt die roken waar het niet mag. In discussie gaan heeft géén zin omdat elk personeelslid verplicht is het rookbeleid op school te volgen en mede uit te voeren. We gaan er vanuit dat elke leerling meewerkt en dat er geen (straf)maatregelen hoeven te worden genomen.

En de personeelsleden van school dan?
Dat een logische vraag! Ook voor docenten en alle andere personeelsleden geldt er een  rookverbod op het schoolterrein.

Geeft de school ook voorlichting over de nadelen van roken?
Ja natuurlijk! In de mentorlessen is hier aandacht aan besteed, ook wordt er tijdens biologie en verzorging uitgebreid stil gestaan bij de gevolgen van roken.

Voor meer informatie over (het stoppen met) roken hebben we een aantal handige sites voor u:

www.zitdaterechtin.nl (informatieve site over welke stoffen er in tabak zitten)
www.hoepakjijdataan.nl (opvoedingstips over o.a. stoppen met roken)
www.smokealert.nl   (een test: hoe denk jij over roken?)

Alcohol, drugs en gokken

 • Het is niet toegestaan om op of rond school alcohol, drugs of ander ‘genotmiddelen’ te gebruiken, te bezitten of te verkopen (dealen).
 • Gokken is niet toegestaan.

Niet alles is in regels te vatten. Soms is er sprake van gedrag dat ongepast is op een school als de onze. Het kan bijvoorbeeld om kleding gaan die als aanstootgevend gezien wordt of voorzien is van teksten die ontoelaatbaar zijn binnen onze school. In dat geval beslist de directie over de te nemen maatregelen.

Preventieve kluisjescontrole

In het kader van de veiligheid kunnen wij besluiten een preventieve controle op de inhoud van leerlingenkluisjes uit te voeren. De politie en schoolleiding zijn daarbij aanwezig en behulpzaam.