Algemene info / MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan waarin leerlingen, ouders, leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel vertegenwoordigd zijn. De inspraak is geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) die sinds 1 januari 2007 van kracht is.

De MR buigt zich over zaken betreffende “het Westeraam”. Schooloverstijgende aangelegenheden worden door de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van het “Quadraam” behandeld.De overheid laat steeds meer belangrijke beslissingen over aan de scholen zelf. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs, de klassenindeling, fusies, personeelsbeleid, ARBO, vakantierooster, invulling van ADV-dagen, combinatiegroepen, nieuwbouw, conflicthantering etc. Een actieve MR kan invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

De MR kent twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. Voor welke zaken de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft, is geregeld in de al genoemde wet en is vermeld in het medezeggenschapsreglement (PDF). Daarnaast kan de MR altijd gevraagd of ongevraagd advies geven aan de schoolleiding.

Bij eventuele conflicten kan de MR terecht bij een geschillencommissie. De MR heeft te maken metĀ directeur Het Westeraam,Ā  rector Lyceum Elst en het schoolbestuur (Quadraam). De leden van de MR zijn gekozen. Hoe deze verkiezingen zijn geregeld leest u in het reglement.

Als u contact op wil nemen met de medezeggenschapsraad dan kunt u een e-mail sturen aan g.versteeg@lyceumelst.nl